Samospráva

Každá povinná osoba podľa §2 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z.z o slobodnom prístupe k informáciám je povinná zverejniť tieto informácie:

a) spôsob zriadenia povinnej osoby, jej právomoci a kompetencie a popis organizačnej štruktúry

Spôsob zriadenia obce:

Obec Jovice bola zriadená zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a to dňom volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. v dňoch 23 a 24.11.1990.

Právomoci a kompetencie obce:

Kompetencie obce (t.j. právomoc a pôsonosť obce)  sú stanovené.

 • ústavou Slovenskej republiky (najmä č. 64-71)
 • zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (najmä §4, §11 ods. 4 a §13 zákona)
 • platným právnym poriadkom Slovenskej republiky
 • všeobecne záväznými nariadeniami obce na úseku samosprávnej pôsobnosti (č. 68 a čl. 71 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky)

Organizačná štruktúra obce

Orgánmi obce Jovice sú obecné zastupiteľstvo a starosta obce. 
Obecné zastupiteľstvo obce Jovice je zastupiteľský zbor obce zložený zo 7 poslancov zvolených obyvateľmi obce na obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie poslancov sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.
Starosta obce Jovice je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia  obyvatelia obce na 4 roky.

Obecné zastupiteľstvo zriaďuje svoje orgány (podľa potreby, aklebo ak to vyplýva z osobitného právneho predpisu):

 • komisie obecného zastupiteľstva a to :
 • komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov obce Jovice
 • obecné zastupiteľstvo uznesením č. 3/2015 zo dňa 9.2.2015 rozhodlo, že vo volebnom období 2014-2018 nezriadi iné komisie v obci Jovice.
 • obecný úrad v Joviciach

Osobitné postavenie medzi orgánmi obce má hlavný kontrolór obce Jovice, ktorého volí obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva kontrolu plnenia úloh obce. 

Starosta: Ildikó Lukacsová

Zástupca

Poslanci OZ:

 • Ing. Andrea Albertová
 • Tibor Albert
 • František Barci
 • Vlastimil Demjan
 • Matin Dobos
 • Ján Gebe
 • Ing. Štefan Tisza

Hlavný kontrolór obce: Ing. Ondrej Bartuš

b) miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Žiadosť možno podať písomne na adresu obce: Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice
ústne v kancelárii obecného úradu počas stránkových dní,
elekronickou poštou na adresu : obecjovice@veganet.sk
telefonicky: 058/7326529
alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.

c) miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Opravný prostriedok možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom.
A to:písomne na adresu obce: Obec Jovice, Hlavná 50, 049 45 Jovice
elekronickou poštou na adresu : obecjovice@veganet.sk
telefonicky: 058/7326529

d) postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať,

Žiadosť možno podať písomne, ústne, elektronickou poštou alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje. Ak žiadosť nemá predpísané náležitosti, povinná osoba bezodkladne vyzve žiadateľa, aby v určenej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní, neúplnú žiadosť doplnil. Poučí žiadateľa aj o tom, ako treba doplnenie urobiť, ak napriek výzve povinnej osoby žiadateľ žiadosť nedoplní a informáciu nemožno pre tento nedostatok sprístupniť, povinná osoba písomne potvrdí podanie žiadosti a oznámi predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácie. 

e) prehľad predpisov, pokynov, inštrukcií, výkladových stanovísk, podľa kotrých povinná osoba koná a rozhoduje alebo ktoré upravuú práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb vo vzťahu k povinnej osobe

V súčasnosti nie sú definované práva a povinnosti fyzických osôb nad rámec zákona.

f) sadzobník správnych poplatkov, ktoré povinná osoba vyberá za správne úkony a sadzobník úhrad za sprístupňovanie informácií

Od poplatkov sú oslobodené úkony súvisiace s vykonávním všeobecné záväzných právnych predpisov o slobodnom prístupe k informáciám.

Správne poplatky obec vyberá v súlade zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení.


Zväčšiť mapu