Menu
Obec Jovice
Jovice - Jólész
RSS
rozšírené vyhľadávanie

Prístup k informáciám

Prístup k informáciám

1. Povinné zverejňovanie informácií

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie, informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

Každá právnická a fyzická osoba môže požiadať o sprístupnenie informácie obce Jovice ako povinnú osobu v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení zmien a doplnkov. Žiadosť môže byť podaná ústne, písomne (do podateľne OcÚ alebo prostredníctvom pošty), elektronickou poštou, iným technicky vykonateľným spôsobom. Informácie, ktoré obec Jovice v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám zverejňuje ako povinné, môžu žiadatelia získať na internetovej stránke www.obecjovice.sk

Žiadosti o informácie možno podať osobne v podateľni Obecného úradu a to nasledovne:

Pondelok:

07:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Utorok:

07:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Streda:

07:00 - 12:00

12:30 - 16:00

Štvrtok:

07:00 - 12:00

12:30 - 15:00

Poštou sa podávajú žiadosti na adresu:

Obec Jovice
Hlavná 50/61
049 45 Jovice


 

Elektronickou poštou sa podáva žiadosť na adrese: obecjovice@veganet.sk

Obec Jovice ako povinná osoba obmedzí prístup k informáciám z dôvodov uvedených v § 8 - 12 zákona o slobodnom prístupe k informáciám:

 • ktoré sú predmetom štátneho tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)

 • ktoré sú predmetom služobného tajomstva (zákon č. 100/1996 Z.z.)

 • ktoré sú predmetom daňového tajomstva (zákon č. 511/1992 Z.z.)

 • ktoré sú predmetom obchodného tajomstva (obchodný zákonník), ako aj ďalšie obmedzenia podľa ustanovenia § 11 zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť, návrh, podnet a sťažnosť je možné podať osobne v podateľni Obecného úradu v Joviciach alebo poštou na adresu sídla Obecného úradu v  Joviciach. Sťažnosti, podnety, petície adresované hlavnému kontrolórovi je možné podať buď poštou alebo osobne prostredníctvom podateľne Obecného úradu.

Pri podaní žiadosti o sprístupnenie informácie je obec povinná žiadosť vybaviť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Vybavením žiadosti sa rozumie buď doručenie rozhodnutia o obmedzení prístupu k informácii alebo sprístupnenie požadovanej informácie. Zákonnú lehotu je možné predĺžiť výnimočne o ďalších 8 alebo 15 pracovných dní, predĺženie lehoty však obec ako povinná osoba oznámi žiadateľovi písomne. Ostatné podania sa vybavujú tiež bez zbytočného odkladu, priebežne.

Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania rozhodnutia obce, vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí poskytnutia požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti podľa § 17 zákona o slobode informácií. Odvolanie sa podáva na podateľni Obecného úradu v Joviciach. Ak je odvolanie adresované priamo starostovi obce, zástupcovi starostu obce, hlavnému kontrolórovi obce, tento adresát je povinný odovzdať odvolanie do podateľne na zaevidovanie. Ak ide o rozhodnutie Obecného úradu, o odvolaní rozhoduje starosta. Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do 15 dní od doručenia odvolania. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil. Za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.

Postup, ktorý musí obec dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať

Správne podaná žiadosť o sprístupnenie informácie má obsahovať tieto náležitosti:

 • identifikáciu žiadateľa

 • identifikáciu povinnej osoby

 • určenie požadovanej informácie

 • určenie spôsobu sprístupnenia informácie

Ak žiadosť neobsahuje tieto náležitosti obec vyzve žiadateľa , aby žiadosť doplnil, určí žiadateľovi lehotu na doplnenie, ktorá nemôže byť kratšia ako 7 dní. Ak žiadateľ v stanovenej lehote žiadosť nedoplní, obec žiadosť odloží a nebude sa ňou ďalej zaoberať. Na osobitné požiadanie obec potvrdí písomne podanie žiadosti a odhadne predpokladanú výšku úhrady za sprístupnenie informácií.

Postup obce po prijatí žiadosti je nasledovný:

 • odkáže žiadateľa na zverejnenú informáciu

 • postúpi žiadosť

 • sprístupní informáciu

 • nesprístupní informáciu, o čom vyhotoví písomné rozhodnutie

Vybavovanie ostatných žiadostí, podaní sa riadi ustanoveniami zákona o správnom konaní č. 71/1967 Zb. v znení zmien a doplnkov. Všeobecná lehota na vybavenie podania je 30 dňová, v zložitých prípadoch ju správny orgán môže predĺžiť. O predĺžení je povinný však účastníka konania informovať. Lehotu na vybavenie sťažnosti upravuje § 13 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a pri petícii zákon č. 85/1990 Zb. o petíciách v znení zmien a doplnkov.


2. Zverejnenie informácií podľa § 5 ods. (6) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Obec je povinná zverejniť označenie nehnuteľnej veci vrátane bytov a nebytových priestoroch a hnuteľnej veci, ktorej nadobúdacia cena bola vyššia ako 20-násobok minimálnej mzdy vo vlastníctve obce, ktoré obec previedla do vlastníctva inej osoby než orgánu verejnej moci, dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva a právny titul, ako aj informácie o osobných údajoch a iných identifikačných údajoch osôb, ktoré nadobudli tento majetok do vlastníctva a to v rozsahu:

 1. označenie nehnuteľnosti

 2. dátum prevodu alebo prechodu vlastníctva

 3. právny titul

 4. nadobúdateľ: meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo, ak ide o právnickú osobu alebo fyzickú osobu - podnikateľa

Informácie uvedené v bode 5 sa zverejňujú spôsobom umožňujúcim hromadný prístup - na internete na webovej stránke obce a to najmenej po dobu jedného roka odo dňa, keď došlo k prevodu alebo prechodu vlastníctva, tým nie je dotknutá povinnosť sprístupniť túto informáciu aj po uplynutí tejto doby. Obec je povinná tento údaj zverejniť do 7 kalendárnych dní od podpisu kúpnej zmluvy.


3. Ostatné zverejňovanie informácií podľa § 5 ods. (8) zákona o slobodnom prístupe k informáciám

Ustanovenie § 5, ods. (8) zákona o slobodnom prístupe k informáciám určuje samosprávam primerane použiť pri zverejňovaní informácií ustanovenia § 5, odseku (2) zákona. V zmysle toho sú na internetovej stránke obce www.obecjovice.sk sprístupnené tieto ďalšie informácie:

 1. termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva

 2. zápisnice zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a uznesenia obecného zastupiteľstva

 3. 15 dní pred schválením obecným zastupiteľstvom návrhy všeobecne záväzných nariadení obce, 

 4. 15 dní po schválení obecným zastupiteľstvom všeobecne záväzné nariadenia obce

 5. údaje o dochádzke poslancov OZ na zasadnutia OZ do 3 kalendárnych dní po skončení zasadnutia OZ

Presné termíny konania zasadnutí obecného zastupiteľstva spolu s programom zasadnutia budú zverejnené vždy 3 dní pred konaním obecného zastupiteľstva na webovej stránke obce a na úradnej tabuli obce. Zápisnice z verejných zasadnutí obecného zastupiteľstva sú prístupné na Obecnom úrade, návrhy VZN budú zverejnené 15 pred schválením a 15 dní po schválení na úradnej tabuli obce. Všetky platné znenia všeobecne záväzných nariadení obce sú k dispozícii na Obecnom úrade v úradných hodinách.

 

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Dážď v auguste je ako ženský plač. Ten, ktorý doobeda prší, skôr ako obed minie, sa usuší.

Pranostika na akt.deň

Ako Vavrinec navarí, tak sa nám jeseň vydarí.

Sviatok

Meniny má Vavrinec, Lars, Laurenc, Laurus, Lorenc, Vavro

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:5:24

Slnko zapadá:20:02


Erb

Jovice - Jólész

Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km juhozápadne od mesta Rožňava, pod úpätím Silickej planiny. Je to malá obec so 714 obyvateľmi. Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom sa objavuje od roku 1427. Usadlosť tu však existovala dávno predtým pod názvami Carulossy, alebo Pachapataka.