Menu
Obec Jovice
Jovice - Jólész
RSS Mapa webu
rozšírené vyhľadávanie

Obecný úrad

Orgány obce Jovice
Starosta obce:          Ildikó Lukacsová
Zástupca starostu:    Ing. Štefan Tisza

Adresa:
Obec Jovice
Hlavná 50/61
049 45 Jovice

Tel:

 +421 (0)58/7326529

E-mail:

 obecjovice@veganet.sk

Obecný úrad je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu. Obecný úrad zabezpečuje organizačné a administratívne veci obecného zastupiteľstva a starostu, ako aj orgánov zriadených obecným zastupiteľstvom. Prácu obecného úradu organizuje starosta.


Obecný úrad najmä:

 1. zabezpečuje písomnú agendu orgánov obce a orgánov obecného zastupiteľstva a je podateľňou a výpravňou písomností obce,

 2. zabezpečuje odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie obecného zastupiteľstva obecnej rady a komisií,

 3. vypracúva písomné vyhotovenia všetkých rozhodnutí starostu vydaných v správnom konaní,

 4. vykonáva nariadenia, uznesenia obecného zastupiteľstva a rozhodnutia starostu.


Samospráva obce

Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce

 1. orgánmi obce,

 2. hlasovaním obyvateľov obce,

 3. verejným zhromaždením obyvateľov obce.

Obec pri výkone samosprávy najmä

 1. vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným obci do užívania,

 2. zostavuje a schvaľuje rozpočet obce a záverečný účet obce,

 3. rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov a vykonáva ich správu,

 4. usmerňuje ekonomickú činnosť v obci, vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k podnikateľskej a inej činnosti právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na území obce, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v obci,

 5. utvára účinný systém kontroly a vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne podmienky na jeho nezávislý výkon,

 6. zabezpečuje výstavbu a údržbu a vykonáva správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, obecného cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností obce,

 7. zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

 8. utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky na zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie, kultúru, osvetovú činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

 9. plní úlohy na úseku ochrany spotrebiteľa a utvára podmienky na zásobovanie obce; určuje nariadením pravidlá času predaja v obchode, času prevádzky služieb a spravuje trhoviská,

 10. obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života obce, obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní vhodných podmienok na bývanie v obci,

 11. vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov obce a rozvoja obce,

 12. zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje podľa osobitných predpisov svoje rozpočtové a príspevkové organizácie, iné právnické osoby a zariadenia,

 13. organizuje hlasovanie obyvateľov obce o dôležitých otázkach života a rozvoja obce,

 14. zabezpečuje verejný poriadok v obci; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané alebo obmedzené na určitý čas alebo na určitom mieste,

 15. zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,

 16. plní úlohy na úseku sociálnej pomoci a vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,

 17. vedie obecnú kroniku v štátnom jazyku, prípadne aj v jazyku národnostnej menšiny.

 

Samospráva

Zvoz odpadu 2024

Zvoz Odpadu 2023

Zvoz odpadu 2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 88.76 kB

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 1 2 3

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Pranostiky

Pranostika na akt. mesiac

Keď je suchý február, je mokrý august.

Sviatok

Meniny má Frederik, Frederika, Taras, Federika

Východ a západ slnka

Slnko vychádza:6:26

Slnko zapadá:17:15


Erb

Jovice - Jólész

Obec Jovice leží na východe Slovenska v Rožňavskej kotline na nive Čremošnej, 6 km juhozápadne od mesta Rožňava, pod úpätím Silickej planiny. Je to malá obec so 714 obyvateľmi. Prvá písomná pamiatka o obci je datovaná rokom 1352 a pod dnešným menom sa objavuje od roku 1427. Usadlosť tu však existovala dávno predtým pod názvami Carulossy, alebo Pachapataka.