Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Správa o hodnotení strategického dokumentu

 02.11.2021

Správa o hodnotení vplyvov strategiského dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu "Nízkouhlíková stratégia organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávaneho kraja" je sprístupnená na webovom sídle Ministerstva životného prosstredia SR: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-organizacii-v-zriadovatelskej-posobnosti-kosic

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stavnovisko k správe okresnému úradu v sídle kraja do 21 dní odo dňa zvrejnenia informácie o správe. Konzultácie je možné vykonať na Okresnom úrade Košice, odbor startstlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26   Košice, 10. posch., č. dverí 1005 počas celého procesu posudzovania v pracovných dňoch počas úradných hodín na základe vopred dohodnutého termínu.

Okresný úrad v sídle kraja zároveň oznamuje, že verejné prerokovanie správy o hodnotení strategiského dokumentu sa uskutoční dňa 10.11.2021 o 9:00 hod. v sídle Úradu Košického samosprávneho kraja, Námestie Maratónu mieru č.1, Košice, v zasadacej miestnosti č. 310 (v súlade s platnou Metodikou COVID automatu. S ohľadom na protipandemické opatrenia je nutné potvrdiť účasť na verejnom rokovaní u kontaknej osobe: petra.zahumenska@vucke.sk


Zoznam aktualít:

1 2 3 4 >